Đề tài nghiên cứu “Tổng quan thực hiện ĐTM và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện các quy định liên quan theo Luật BVMT” được đánh giá xuất sắc

7, 21/11/2020, 13:59 GMT + 7

(Tin Môi Trường) - Ngày 20/11/2020, Hội đồng khoa học đã nghiệm thu và đánh giá cao kết quả Đề tài nghiên cứu “Tổng quan thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện các quy định liên quan theo Luật BVMT”do TS. Nguyến Ngọc Sinh chủ trì và các chuyên gia Hội BVTN&MT Việt Nam thực hiện.


Đề tài nghiên cứu “Tổng quan thực hiện ĐTM và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện các quy định liên quan theo Luật BVMT” được đánh giá xuất sắc

 

Đây là Đề tài nghiên cứu tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam (VUSTA) giao cho VACNE trong năm 2020, nhằm hoàn chinh các văn bản Luật pháp liên quan tới ĐTM, cũng như Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi trước khi được Quốc hội thông qua.
 
TS. Phan Tùng Mậu, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá rất cao kết quả đề tài, nhất là  những cố gắng của nhóm tác giả, khi triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong bối cảnh dich bệnh COVID19.
 
Tất cả các thành viên Hội đồng đều nhận xét: Đề tài đã khẳng định những kết quả nổi bật của công tác đánh giá tác động môi trường trong thời gian qua, đồng thời cũng chỉ ra những khiếm khuyết, tồn tại cần khắc phục, đặc biệt là đối với các quy định liên quan.
 
Những kiến nghị của Đề tài liên quan đến việc nghiên cứu hoàn thiện các quy định nhằm cập nhật các nội dung về đa dạng sinh học, về rủi ro biến đổi khí hậu và về ảnh hưởng sức khoẻ môi trường vào báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, cũng như về sự tham gia của cộng đồng trong quá trình này là có chất lượng, có tính khả thi trong việc soạn thảo các văn bản dưới luật sắp tới.
 
Ngoài kết quả phiếu nghiệm thu: 90/100 (mức xuất sắc) và những đánh giá trên, Hội đồng nghiệm thu cũng lưu ý nhóm tác giả: Đề tài cần trình bầy thuyết phục hơn, phân tích kỹ hơn về một số tư liệu, số liệu được sử dụng cũng như các kiến nghị, theo những nội dung của Luật Bảo vệ môi trường đã vừa được Quốc hội thông qua. Nhằm đưa những nội dung mới của Đề tài này vào phục vụ đời sống xã hội.

Hội BVTN&MT Việt Nam

Về đầu trang