Sách thiết thực của VACNE cho phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu ra mắt bạn đọc

7, 22/02/2020, 19:09 GMT + 7

(Tin Môi Trường) - Hội BVTN&MT Việt Nam (VACNE) chuẩn bị công bố, ra mắt bạn đọc 2 cuốn sách mới biên soạn, vừa được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành: cuốn sách “Môi trường và Phát triển trong bối cảnh biến đổi khí hậu” và cuốn sách “Ứng phó biến đổi khí hậu nhìn từ góc độ cộng đồng”.


ách thiết thực của VACNE cho phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu ra mắt bạn đọc

 Bìa 2 cuốn sách mới biên soạn, vừa được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành:

 
Đây là những cuốn sách do tập thể các nhà khoa học Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) cùng các đồng nghiệp biên soạn. Cả hai cuốn sách đều được đầu tư khá công phu, với nội dung phong phú, được rút ra từ kết quả nghiên cứu, từ các nguồn tài liệu tham khảo trong nước và quốc tế; cùng nhiều dẫn liệu thực tiễn đời sống xã hội tại Việt Nam mà các tác giả và cộng sự thu thập được trong nhiều năm qua.
 
Cuốn sách “Môi trường và Phát triển trong bối cảnh biến đổi khí hậu” của 30 tác giả, do GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng chủ biên, được Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng giới thiệu, nêu bật giá trị của ấn phẩm, góp phần thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về vấn đề này. Và trong lời tựa của TS Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch VACNE cũng khẳng định: đây là những đóng góp quan trọng về mặt nhận thức lý luận và tổng kết thực tiễn của Hội, nhằm đóng góp nhiều hơn nữa cho đất nước; đồng thời đây cũng là những ý kiến tâm huyết của tập thể Hội viên và những đồng nghiệp gần gũi của Hội trong lĩnh vực bảo vệ môi trường hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nội dung được lựa chon trình bày trong ấn phẩm không chỉ nêu lên hiện trạng, chỉ ra những thách thức chính, mà còn đề xuất được những giải pháp thiết thực, khả thi, để góp phần BVMT, quản lý tốt việc khai thác sử dụng tài nguyên, ứng phó thành công với BĐKH, hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững đất nước trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ.
 
Sách “Môi trường và Phát triển trong bối cảnh biến đổi khí hậu” dày gần 500 trang, in đẹp trên khổ giấy 16X24 Cm, gồm X Chương, với 47 chuyên mục, giới thiệu cặn kẽ về Hiện trạng Môi trường Việt Nam; Những thách thức môi trường Việt Nam và giải pháp khắc phục; Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững ở Việt Nam; Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; Hoàn thiện thể chế kinh tế xanh; Xạnh hóa các ngành kinh tế chủ yếu của Việt Nam; Phát triển bền vững ở Việt Nam từ góc nhìn tài nguyên và môi trường; Phát triển bền vững ở các vùng nước ta từ góc nhìn tài nguyên và môi trường; Vai trò của cộng đồng dân cư trong BVMT, bảo tồn thiên nhiên và ứng phó với BĐKH; Vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong BVMT, bảo tồn thiên nhiên và ứng phó với BĐKH.
 
Cuốn sách “Ứng phó biến đổi khí hậu nhìn từ góc độ cộng đồng” của tập thể 12 tác giả, do PGS.TS Nguyễn Đình Hòe chủ biên, không chỉ chứa đựng nhiều nội dung phong phú, mà còn có góc nhìn khá mới về vai trò của cộng đồng.
 
Đây là cuốn sách hướng về đối tượng bạn đọc rộng rãi. Từ cán bộ nghiên cứu giảng dạy, các nhà hoạch định chính sách, cán bộ quản lý đến các tâng lớp nhân dân và học sinh, sinh viên.
 
Giới hạn trong 350 trang in, khổ 16X24  Cm, nhưng cuốn sách đã cung cấp cho người đọc rất nhiều thông tin, các mô hình tiên tiến của của cộng đồng, những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu, để từ đó gợi mở các chính sách,giải pháp ứng phó có hiệu quả cho hiện tại và tương lai ở nước ta, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển theo hướng bền vững.
 
Cuốn sách “Ứng phó biến đổi khí hậu nhìn từ góc độ cộng đồng” gồm 3 phần: Biến đổi khí hậu xưa và nay, biến đổi khí hậu nhìn từ góc độ cộng đồng; Những mô hình tiên tiến cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu; Hệ phương pháp nâng cao vai trò cộng đồng dân cư trong ứng phó với biến đổi khí hậu.
 
Phần thứ nhất: tập trung làm rõ nội hàm của khái niệm BĐKH, cộng đồng và vai trò cộng đồng trong ứng phó với BĐKH cũng như cơ sở pháp lý của Việt Nam về lĩnh vực này.  
 
Phần thứ hai: trình bày tổng hợp về 6 nhóm mô hình cộng đồng ứng phó với BĐKH. Đây là những sáng kiến và đóng góp của người dân vào sự nghiệp BVMT phát triển bền vững đất nước. 
 
Phần thứ ba: tập trung làm rõ những phương pháp cần thiết trong các lĩnh vực điều tra, đánh giá, truyền thông trong nghiên cứu và tổ chức các mô hình cộng đồng ứng phó với BĐKH. Trong đó giới thiệu khái quát về Báo cáo tổng hợp các nghiên cứu điển hình của Dự án Quyền tiếp cận thông tin môi trường (TAI) của Việt Nam; Và  công cụ đánh giá TAI được hình tượng hóa theo mô hình phát triển bền vững bằng ba trụ cột: Kinh tế - Xã hội - Môi trường.  
 
Cùng chủ đề này, năm 2018, tập thể các nhà khoa học Hội BVTN&MT Việt Nam đã biên soạn và NXB Chính trị Quốc gia Sự thật đã phát hành cuốn sách “ Kinh tế xanh cho phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hâu” dày 700 trang .

Hội BVTN&MT Việt Nam

Về đầu trang